اجرای زهکش روباز نیروگاه خرمشهر

در این پروژه جهت آماده سازی زمین نیروگاه خرمشهر برای کشت و انجام عملیات آبشویی، زهکش  روباز طراحی واجرا گردید.